Bankrot® - Likvidácie firiem QR kod firmy Bankrot®

Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku

Bankrot® - Facebook Bankrot® - Twitter

Bankrot® - Konkurz - Informácie

Likvidácia firmy je lacnejšia ako konkurz

Každý, kto končí s podnikaním, by si želal, aby ho zánik firmy nestál veľa. Zadarmo však firmu nezlikvidujete. Pri predaji majetku firmy musíte splatiť dlhy, pri konkurze zaplatíte trovy konkurzného správcu a pri predaji zadlženej spoločnosti za ňu príliš veľa nedostanete.

Likvidovať môžete aj sami

Nie každému, kto sa dá na podnikanie, jeho zámer vyjde. Ak už dôjde k najhoršiemu, či už vašou zásluhou alebo kvôli nedôveryhodným partnerom či kvôli kríze v odvetví, treba sa na koniec vopred pripraviť. Opäť máte viacero možností ako podnikanie ukončiť. Najvýhodnejšia je likvidácia firmy. Za likvidátora totiž môže byť učený súdom aj majiteľ firmy. Ten si sám rozpredá majetok, zaplatí dlhy, dane a vymaže spoločnosť z obchodného registra.

Ako je potrebné postupovať pri jej likvidácií.

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným má tri základné etapy:

- Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, ustanovenie funkcie likvidátora a zápis týchto skutočností do obchodného registra;
- Samotná likvidácia – vykonanie všetkých úkonov, ktoré je potrebné pred podaním návrhu na výmaz z obchodného registra vykonať a získanie potvrdení od príslušných úradov, ktoré sa ako prílohy prikladajú k návrhu na výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným.
- Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Druhá možnosť je, že súd požiadate, aby určil vlastného likvidátora a on bude likvidovať váš majetok. Ak z hotovosti, ktorú získa, uhradí vaše záväzky a niečo ešte ostane, dostanete zvyšok vy. Aj z tejto sumy však ešte musíte zaplatiť dane. Táto forma zániku spoločnosti je možná len vtedy, ak má vaša firma dostatok majetku na uhradenie dlhov. "Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu, čím sa likvidácia prerušuje,“ vysvetľuje Barbara Meinl z firmy Rowan Legal. Teda nie je možné si vyberať medzi likvidáciou či konkurzom. Obe sa použijú i iných situáciách.

Poplatky zaplatíte aj pri konkurze

Ak máte dlhy väčšie ako váš majetok, musíte vyhlásiť na svoju firmu konkurz. "Dlžník, respektíve jeho štatutárny orgán, má dokonca povinnosť v situácii, keď nastal stav jeho úpadku, podať návrh na vyhlásenie konkurzu, v opačnom prípade zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im týmto spôsobom vznikla,“ vysvetľuje Barbara Meinl. Ak to neurobíte, urobia to za vás vaši veritelia. Zámerom konkurzného konania však nie je zlikvidovať vašu firmu, ale pokiaľ možno zaplatiť vaše dlhy a pokračovať v podnikaní. To sa nie vždy podarí. Ak správca konkurznej podstaty zistí, že váš majetok nie je dostatočný ani na zaplatenie nákladov na konkurz, tak ho súd zastaví. Až potom môžete byť vymazaní z obchodného registra.

Ak podáte návrh na konkurz sami na seba, tak musíte zaplatiť poplatok za výdavky a odmenu pre konkurzného správcu. Pri fyzických osobách je to 663 eur a pri právnických až 1 660 eur. Ak by ste sa chceli vyhnúť týmto poplatkom tým, že dáte firmu do likvidácie a návrh na konkurz by podával likvidátor, tak nepochodíte. "Podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii preddavok na predbežného správcu v takomto prípade neplatí likvidátor, ale štatutárny orgán dlžníka,“ vysvetľuje právnička z Rowan Legal. Čiže ak ste konateľ vo vlastnej eseročke, poplatok zaplatíte vy.

Likvidácia firmy

Likvidácia firmy prichádza do úvahy v prípade, ak sa rozhodnete definitívne ukončiť Vaše podnikateľské aktivity bez akéhokoľvek právneho nástupníctva Vašej obchodnej spoločnosti.

Samotná likvidácia je v porovnaní s jednoduchým založením a vznikom proces mimoriadne náročný, vyžadujúci si skúsenosti z právnej a účtovnej oblasti. Na to, aby mohla samotná spoločnosť vstúpiť do likvidácie je nevyhnutné, aby mala vysporiadané všetky svoje záväzky a disponovala istým majetkom. V opačnom prípade, ak by spoločnosť nemala žiaden majetok, rozhodol by o jej zrušení bez likvidácie súd. Naopak, ak spoločnosť disponuje aspoň nejaským majetkom, no je v úpadku – má dvoch a viac veriteľov a hodnota Vašich záväzkov presahuje hodnotu Vášho majetku, je nutné podať z Vašej strany návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak sa rozhodnete obrátiť na našu spoločnosť, všetky Vaše starosti súvisiace s likvidáciou Vašej s.r.o. a následným výmazom z Obchodného registra SR, budú vyriešené na jednom mieste.

Aby došlo k likvidácii Vašej spoločnosti a následne k výmazu spoločnosti z obchodného registra je nevyhnutné vyhotoviť:

Zápisnice z valného zhromaždenia, príp. rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie i o vymenovaní likvidátora spoločnosti
Podanie dvoch návrhov na zápis do obchodného registra, a to:
Zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra – predmetným návrhom sa zapíše k obchodnému názvu spoločnosti dodatok v likvidácii a uvedú sa údaje o vstupe spoločnosti do likvidácie a údaje o likvidátorovi
Výmaz spoločnosti z obchodného registra – samotný záver celého zložitého procesu likvidácie Vašej spoločnosti
Oznámenia voči daňovému úradu, sociálnej i zdravotnej poisťovni
Nevyhnutné podklady: zakladateľskú listinu, podpisový vzor likvidátora, správu o priebehu likvidácie, návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, mimoriadnu „likvidačnú súvahu”,….
Oznámenie skutočností o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku

Aj predaj krachujúcej firmy niečo stojí

Keď máte na krku krachujúcu firmu s dlhmi, môžete sa ju pokúsiť aj predať či zlúčiť s inou zdravšou firmou. Vy sa dlhov síce zbavíte, ale vaša firma nie. Ak sa zmení spoločník v eseročke či akcionár v akciovej spoločnosti, záväzky stále ostávajú vo firme. Podobne je to aj pri zlúčení firiem. Nástupnícka spoločnosť bude zodpovedná za dlhy kúpenej firmy. Budete teda musieť veľmi starostlivo hľadať niekoho, kto od vás zadlženú firmu kúpi, pretože je to pre neho nevýhodné. Napriek tomu sú firmy, ktoré krachujúce spoločnosti kupujú či už kvôli značke alebo kvôli jej likvidácii konkurencie. Veľké peniaze za zadlženú firmu však nečakajte. Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na likvidáciu firmy, vám môžu ponúknuť aj jedno euro a vy im za likvidáciu zaplatíte niekoľko tisíc eur.

*Nie každý podnikateľ sa chce zbaviť dlhov legálne. V minulosti, ale aj dnes sú prípady, keď zadlžený podnikateľ previedol obchodné podiely na tretie osoby (biele kone), ktoré sa stali spoločníkmi v krachujúcej firme. Tí zvyčajne nevedeli o činnosti firmy či o jej finančných problémoch nič.

22 ročné skúsenosti Bankrot, s.r.o.

V závislosti od výsledku tohto prieskumu súd buď

rozhodne o likvidácii spoločnosti (ak obchodný majetok s.r.o. postačuje na náhradu primeraných výdavkov na likvidáciu a odmenu za výkon funkcie likvidátora)
ak na to jej obchodný majetok nepostačuje – súd zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Po šiestich mesiacoch od tohto zverejnenia súd rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie.
Ak súd zrušil s.r.o. z dôvodu, že neuložila do zbierky listín dva krát po sebe individuálnu účtovnú závierku, predpokladá sa, že majetok spoločnosti na likvidáciu nepostačuje. Ten, kto má na tom záujem, môže osvedčiť opak.

V prípade, ak sa zverejňuje oznámenie o zrušení spoločnosti bez likvidácie, súd preruší konanie o zrušení spoločnosti, ak v spoločnosti prebieha daňová kontrola alebo konanie o nároku proti spoločnosti alebo ak niekto osvedčí na tom právny záujem.

Ak súd rozhodol o likvidácii spoločnosti a s.r.o. nemá sídlo, ako sídlo likvidovanej s.r.o. sa do obchodného registra zapíše adresa sídla alebo bydliska likvidátora.

Súd môže zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou do času, než sa začalo s prerozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa účinnosti tohto rozhodnutia skončí funkcia likvidátora a likvidátor je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.

Súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra na základe ukončenej likvidácie alebo na základe rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie.

Čo je Bankrot® ?

Bankrot s.r.o. je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu a oddlžovanie spoločností podnikajúcich na Slovensku , Českej republike , Poľsku a Madarsku. Poskytujeme originálne profesionálne riešenie " na kľúč ",
© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®